Er was eens een rijke Bramenplukker, die woonde in een groot, oud bos. Op een dag kreeg hij bezoek van een verdwaalde stedeling. De rijke Bramenplukker nodigde hem gastvrij uit om te blijven eten en slapen. ’s Avonds, bij kaarslicht, vroeg de stedeling waarvan de Bramenplukker leefde.
‘Ik leef van het bos. De natuur geeft mij te eten en te drinken. En ik heb zilver, goud, diamanten…’ (meer…)

Open brief van leden Klankbordgroep
aan Noordwest Ziekenhuisgroep,
gemeente Alkmaar en de gemeenteraad

betreft: Ontwerp-Bestemmingsplan

(Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, Ontwerp, BP00140-0201)

Alkmaar, 29 juni 2017

Geachte Klankbordgroep, geachte leden van de gemeenteraad,

Wij hebben er grote moeite mee dat het proces rondom het plan van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in onze Klankbordgroep (KBG) buitengewoon stroperig – en de eerste vijf maanden zelfs verwarrend – is verlopen. En dan hebben wij het over de wijze waarop ons informatie is verstrekt door de initiatiefnemers. Als KBG zijn we, nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd, hierdoor steeds verder op achterstand komen te staan. Het ziekenhuis heeft tot op de dag van vandaag geen heldere invulling aan ons kunnen presenteren. Ook heeft men niet glashelder kunnen motiveren waarom een 0-variant onmogelijk is. NWZ houdt vast aan de – nog altijd – onduidelijke presentaties tot nu toe. Wij vragen ons af hoe wij daar serieus op moeten reageren als KBG. En wat kunnen de burgers van Alkmaar ermee? Ook het natuuronderzoek is nog niet afgerond, maar van ons wordt wel verwacht dat we serieus inspreken en/of de procedure ingaan. Is dit redelijk, juridisch correct en/of verdedigbaar?

Het lijkt erop dat de 0-variant door NWZ maandenlang behendig is ontweken. Uiteindelijk werd er dan vorige week, na aandringen van KBG-voorzitter Pieter van der Hulle, in beperkte kring wat serieuzer over gesproken. Toen kwam ook nog naar voren (door Edwin Smits van NWZ) dat men liever niet wil dat we naar buiten treden met het alternatieve plan van Erik Koopmans, de vorige bouwbaas die het MCA heeft aangepast en daarvoor zelfs een lintje heeft gekregen. Koopmans heeft aangegeven dat het wel degelijk mogelijk is om de Hout te sparen en toch aan de eisen te voldoen die het ziekenhuis stelt. Het ziekenhuis had wederom geen goed onderbouwde tegenargumenten. En dat roept vragen op. De reactie d.d. 28-06-2017 van D. Garretsen van NWZ beschrijft wel de 0-variant zoals besproken in klein beraad, maar is niet overtuigend in de redenen waarom dit niet werkbaar zou zijn, eventueel in aangepaste vorm. En feitelijk is het een veel te late reactie. Wij hebben vanaf de eerste vergadering gevraagd om een 0-variant. Die werd wel toegezegd, maar we hebben deze nooit gekregen. Vervolgens is door Animo derhalve dhr. Koopmans ingeschakeld. Nu zijn voorstel afgewezen wordt staan we vanwege de lopende bestemmingsplanprocedure met de rug tegen de muur.

Pikant detail is – achteraf gezien – dat er geen precieze notulen zijn bijgehouden (door het ziekenhuis!). Inmiddels is door B en W een brief aan de commissie ruimtelijke ordening geschreven i.v.m. de vergadering van 6 juli aanstaande waarin de 0-variant in het geheel niet wordt genoemd. Er wordt in de stukken gesteld dat verschillende aspecten uit de KBG zijn meegenomen, hetgeen de suggestie wekt dat we dus min of meer instemmen met een en ander. Niets is echter minder waar. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken over hoe de Klankbordgroep erin zit: wij steunen namelijk allemaal de 0-variant van Erik Koopmans en er is ook nog een variant van Adapt. Het voelt alsof het proces in de KBG nu wordt gebruikt om de raadsleden over te halen mee te gaan in het hele proces omdat er uitgebreid sprake is geweest van burgerparticipatie. In de publieke stukken op de website wordt door de gemeente ook niet gerept over de 0-variant, maar wel over deze zogenaamde burgerparticipatie.

Wij zijn hogelijk verbaasd over deze gang van zaken. Van ziekenhuis en gemeente willen wij in de volgende KBG van 3 juli aanstaande daarom graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Waarom worden de 0-varianten niet genoemd in het stuk aan de raadscommissie?
 • Waarom wordt niet duidelijk gemaakt dat alle partijen in de KBG tegen aantasting van de Hout zijn?
 • Waarom wordt een relatief positief beeld geschetst dat i.p.v. 13.000 m2 nu ‘slechts’ 5.900 m2 (excl. de weg voor de ambulances) gekapt mag worden terwijl feitelijk de Hout gespaard kan worden met een door ons allen gesteunde 0-variant?
 • Bent u met ons van mening dat de commissie RO en de gemeenteraad hiermee onvolledig dan wel onjuist ingelicht worden?
 • Bent u bereid de commissie RO alsnog goed voor te lichten over het alternatief dat er ligt?
 • Kunt u uitleggen waarom de gemeente, verantwoordelijk voor de procedure, gebruikmaakt van de Crisis- en Herstelwet? Dit aspect is nooit ter sprake gekomen in de Klankbordgroep. Het verbaast ons ten zeerste dat een project als dit, dat in Heerhugowaard al ongeveer klaar had kunnen zijn, nu ineens van die spoedmaatregel gebruik moet maken. Het lijkt er sterk op dat het hele democratische proces nu wordt afgeraffeld en dat de zorgvuldigheid daar niet bij gebaat is. Voor een project waarin zoveel (overheids)geld zit is dat op zijn minst bevreemdend.

Wij zouden graag binnen enkele dagen, maar in ieder geval voorafgaand aan de vergadering van maandag 3 juli, schriftelijk of via e-mail van gemeente en ziekenhuis antwoord krijgen op deze vragen. De spoed moge duidelijk zijn. Doordat de gemeente en ziekenhuis een knellend contract met elkaar hebben rijdt de trein van de procedure in volle vaart door. Het brengt ons als Klankbordgroep in verlegenheid aangezien wij zo nooit de mogelijkheid hebben gehad om serieus inhoudelijk mee te praten over concrete plannen, iets waarvoor een Klankbordgroep uiteindelijk is bedoeld.

Ons verzoek is dat dit stuk wordt opgenomen in de notulen van deze Klankbordgroepvergadering en tevens wordt aangehecht aan de notulen.

Namens het bestuur van Stichting Red de Hout,

Johan Bos (voorzitter)

Ook getekend door:

 • Mark Koning, namens Adapt
 • Rutger Polder, namens Animo
 • Feyko Alkema, namens Historische Vereniging Alkmaar
 • Manon van de Nes, namens de Metiusgracht
 • Cisca Alberding & Rianne Storm, als vertegenwoordigers van de Akerslaan

Gezien het spoedeisende karakter, de korte tijd en de vakantieperiode was het niet mogelijk om van alle deelnemers van de Klankbordgroep een reactie te krijgen. Zij kunnen maandagavond tijdens de Klankbordgroepvergadering persoonlijk aangeven hoe zij het proces rondom de vernieuwbouw hebben ervaren.

Deze brief is ook gestuurd naar de gemeenteraadsleden en de pers.

De EU is niet groen (zie kop NRC vandaag). Hetzelfde geldt echter voor Nederland en de stad Alkmaar. Op papier is alles groen geverfd. Alkmaar barst uit z’n voegen van de groene nota’s en duurzame voornemens, maar ondertussen stelt de gemeente geen eisen aan Noordwest Ziekenhuisgroep in het zojuist gepubliceerde ontwerp-bestemmingsplan. Als de plannen doorgaan is kap van een flink aantal zeer oude, onvervangbare bomen een feit.
Geen woorden, maar daden, zeiden ze vroeger al. Dit is het moment om het waar te maken. Ons land is een ecologisch rampgebied geworden door de vele verkeerde beleidsbeslissingen die generaties voor ons hebben genomen. Welke politiek partij durft over zijn eigen schaduw heen te stappen en de eerste stap te nemen? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen creatief aan een voor iedereen aantrekkelijke 0-variant werken. Nogmaals roepen we het ziekenhuisbestuur op om duidelijkheid te geven op dit punt.
Het is nog niet te laat!
#Alkmaar #noordwestziekenhuis

Terwijl zelfs de Gezondheidsraad nu officieel heeft aangegeven dat er meer groen moet komen in en rond de steden liggen gemeente Alkmaar en Noordwest Ziekenhuisgroep nog steeds op ramkoers. In het zojuist gepresenteerde ontwerp-bestemmingsplan wordt opnieuw uitgegaan van sloop van een flink stuk van ons mooie en onvervangbare stadsbos. De inspraak van vele Alkmaarders heeft daar niets aan veranderd… Hoezo, inspraak?!

Hoe verstandig is het om door te rijden als je ziet dat het licht op rood staat? Hoe slim is het om de procedure door te zetten terwijl een groot deel van de Alkmaarders tegen sloop van oude bomen is? In het recente verleden heeft Alkmaar voorstellen van NWZ om eventueel te bouwen in de Boekelermeer en Beverkoog geblokkeerd. Heerhugowaard ging vervolgens ook niet door om, zoals men het noemt, ‘financiële redenen’. Blijft over een aanslag op de Hout, want bomen kunnen zich toch niet verdedigen. Alkmaar presenteert in hoog tempo steeds nieuwe plannen over een duurzame en groene stad voor de toekomst, maar hoe geloofwaardig is dat?

Red de Hout roept iedereen op vóór 2 augustus aanstaande een zienswijze in te dienen. Voeg daarbij onder andere onderstaand artikel van de Gezondheidsraad.

Alleen een 0-variant, waarbij de Hout volledig wordt gespaard, kan voorkomen dat gemeente en ziekenhuis straks voor de rechter moeten uitleggen waarom ze zowel de Gezondheidsraad, de burgers en de leden van de Klankbordgroep negeren.

Red de Hout heeft vertrouwen in de uitkomst. Steun ons via:https://www.reddehout.nl/doneer/
Het geld wordt gebruikt om de juridische procedure te financieren.
#alkmaar #noordwestziekenhuis

Gistermiddag is het bestuur van Red de Hout op visite geweest bij wethouder Pieter Dijkman, portefeuillehouder inzake de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep. Aanwezig waren ook Klankbordgroep-voorzitter Pieter van der Hulle en projectleider Peter Mol. Het werd een geanimeerd en prettig gesprek met veel wederzijds begrip. Red de Hout heeft nadrukkelijk aangegeven ongelukkig te zijn met het tijdspad van de bestemmingsplanprocedure. Vanwege de contractuele afspraken tussen gemeente en ziekenhuis rijdt de trein namelijk in volle vaart verder terwijl het ziekenhuis nog steeds geen concreet plan heeft gepresenteerd.
Red de Hout wil de wethouder bij dezen hartelijk danken voor zijn tijd. We zijn blij dat we zo nader kennis konden maken. De heer Dijkman wilde zelfs even poseren met het bestuur van Red de Hout, wat wij zeer waarderen.
Op de foto v.l.n.r: Cees Rietdijk (secretaris RdH), Pieter DIjkman (wethouder VVD), Johan Bos (voorzitter RdH) en Mathijs Altena (secretaris RdH).
#Alkmaar #noordwestziekenhuisgroep

Tijdens de vergaderingen van de Klankbordgroep heeft Red de Hout herhaaldelijk gezegd dat vleermuizen het hele bouwplan van Noordwest Ziekenhuis in de war kunnen schoppen. Kennelijk begrijpen de beleidsmakers en het ziekenhuis onvoldoende dat het op Europese schaal wettelijk zo is geregeld dat vleermuizen goed beschermd zijn. Een overheid dient daar dus zelf rekening mee te houden. Gebeurt dat niet dan kan het hele plan een debacle worden, net als in Groningen, waar de rechter zojuist heeft ingegrepen (zie artikel).

Red de Hout heeft het ziekenhuis herhaaldelijk gevraagd om nadere informatie over de vleermuizen in Westerlicht. En we hebben gevraagd om toegang tot het gebouw, zodat we een en ander kunnen inventariseren. Dit wordt stelselmatig geweigerd. Ook is beloofd ons informatie te geven over de zogeheten vleermuiskasten die door het ziekenhuis zouden zijn opgehangen als alternatieve vestigingsplek. Tot nu toe nog niets gezien… Kennelijk wordt dit onderwerp niet serieus genomen en worden beloftes niet nagekomen.
Een bekend spreekwoord luidt: ‘wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten’. Dat zou wel eens heel pijnlijk kunnen zijn voor gemeente en ziekenhuis. Men kan dan niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Als het fout gaat is het ‘dikke bult, eigen schuld’.

Vanaf 22 juni ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage en kan iedereen binnen een termijn van zes weken bezwaar indienen. Wij zeggen: doen!

#noordwestziekenhuis #alkmaar

Communicatie is een zeer zwak punt bij de gemeente Alkmaar en recente ontwikkelingen bevestigen dit, want nu ligt Adapt onder vuur vanwege het publiceren van de door Red de Hout verkregen ‘geheime’ stukken via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Wat is er aan de hand?

(meer…)

Bron: NHNieuws

ALKMAAR – De Alkmaarderhout raakt nog eens 3.500 m2 groen kwijt aan parkeerterrein. Dat blijkt uit geheime B&W-stukken, die vandaag na een nieuw beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werden bezorgd bij Red De Hout. Het actiecomité heeft de stukken verspreid in de klankbordgroep.

De gemeente beloofde Noordwest Ziekenhuisgroep 420 parkeerplekken, waarvan 262 in het openbaar groen. Volgens het Alkmaars college is het een tijdelijke oplossing tot 2035, maar het ziekenhuis heeft gevraagd een deel permanent te maken. En dit verzoek wordt door de gemeente in overweging genomen.

Lees ook: Tientallen mensen op de been tegen plannen kap Alkmaarderhout

Johan Bos van de actiegroep Red de Hout is teleurgesteld. Hij vreest dat het stadspark straks één grote parkeerplek wordt. “We waren al bang dat dit ging gebeuren en ons vermoeden is helaas bevestigd. Toen wij hierover begonnen in het gesprek met de gemeente werd ons gezegd dat het allemaal wel mee zou vallen. Wat als er zometeen een ander bedrijf komt dat ook een stukje van het park wil? Hoe hou je dit tegen?”, vraagt Bos zich af.

Lees ook: Strijd tegen bomenkap Alkmaarderhout gaat door

De facebookpagina Red de Hout heeft inmiddels ruim 3500 leden. Vorig jaar oktober hield de actiegroep een protestmars naar het stadhuis. Daar werden handtekeningen aangeboden tegen de kap van 8.000 m2 bos.

De procedure rond het bestemmingsplan vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis begint zo langzamerhand op een soap te lijken. Een ding is zeker: nu ziekenhuis en gemeente – ‘ieder vanuit hun eigen perspectief’ – elkaar nog geen helderheid kunnen verschaffen, staat de burger juridisch gezien in zijn hemd. Dat krijg je ervan als je vanuit de roes der overwinning overhaast het nog nauwelijks opgedroogde bestemmingsplan van vier jaar geleden versnippert en inruilt voor een vluggertje. Dat getuigt volgens ons van een totaal gebrek aan visie. Waar kennen we dit toch van?

Is er inmiddels sprake van misleiding? Dit is een reële vraag. De bevolking dacht te kunnen vertrouwen op het huidige bestemmingsplan, dat de Hout beschermt. En we dachten ook het ziekenhuis te kunnen geloven toen zij een hele waslijst aan argumenten publiceerde waarom vernieuwbouw in de Hout onwenselijk was. Nieuwbouw in Heerhugowaard, dat was de oplossing.
We dachten rustig te kunnen gaan slapen. Maar inmiddels zijn we in een nachtmerrie terechtgekomen die mogelijk veel extra geld gaat kosten aan schadevergoedingen die Heerhugowaard van het ziekenhuis kan eisen. Dat laatste blijkt uit het, op verzoek van Red de Hout, gisteravond vrijgegeven WOB-verzoek. Uiteindelijk betaalt de burger…

Door het gebrek aan visie en door het opportunistisch openbreken van het huidige bestemmingsplan heeft de gemeente zowel zichzelf als het ziekenhuis in de voet geschoten en tegelijkertijd de burger op het verkeerde been gezet. Dit gebeurt wanneer je, vertroebeld door de roes van de overwinning op Heerhugowaard, geen duidelijke regels stelt. De Hout, een van de populairste wandelgebieden van Noord-Holland, is hiermee gewoon tot schietschijf gemaakt van bouwbazen en projectontwikkelaars. Want als het ziekenhuis een vrijbrief krijgt om te winkelen in 13.000 vierkante meter van het historische groen dan kan iedere onderneming zich straks beroepen op het precedent dat daarmee geschapen is. En als dat gebeurt dan heb je als gemeente je groene ziel aan de duivel verkocht.

Het kersverse Groenbeleidsplan van Alkmaar daarentegen roeptoetert niets anders dan duurzaamheid en ecologie. Hoe ongeloofwaardig kun je eigenlijk zijn voordat je als bestuur zelf in de gaten krijgt dat hier iets niet klopt? Afijn, misschien kunnen wij kiezers de politici straks wakker schudden?

De volgende KBG-vergadering is op 18 april. Pas dan ontstaat (hopelijk) helderheid over de voetafdruk die het ziekenhuis denkt nodig te hebben. Aangezien de hele inspraak te maken heeft met de plannen van dit zorgbedrijf lijkt het ons verstandig als de gemeente de inspraakperiode dan ook minimaal met zes weken oprekt. Want anders is het simpelweg vals spel. Of, beter nog, trek het hele voorontwerp in en maak er echt iets moois van, zodat zowel het ziekenhuis als de Hout er beter uitkomen en alle historische elementen bewaard blijven. Met een beetje goede wil is alles mogelijk.

(Het verzoek om de inspraakprocedure met zes weken op te rekken ligt inmiddels bij de voorzitter van de KBG)