Open brief van leden Klankbordgroep
aan Noordwest Ziekenhuisgroep,
gemeente Alkmaar en de gemeenteraad

betreft: Ontwerp-Bestemmingsplan

(Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, Ontwerp, BP00140-0201)

Alkmaar, 29 juni 2017

Geachte Klankbordgroep, geachte leden van de gemeenteraad,

Wij hebben er grote moeite mee dat het proces rondom het plan van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in onze Klankbordgroep (KBG) buitengewoon stroperig – en de eerste vijf maanden zelfs verwarrend – is verlopen. En dan hebben wij het over de wijze waarop ons informatie is verstrekt door de initiatiefnemers. Als KBG zijn we, nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd, hierdoor steeds verder op achterstand komen te staan. Het ziekenhuis heeft tot op de dag van vandaag geen heldere invulling aan ons kunnen presenteren. Ook heeft men niet glashelder kunnen motiveren waarom een 0-variant onmogelijk is. NWZ houdt vast aan de – nog altijd – onduidelijke presentaties tot nu toe. Wij vragen ons af hoe wij daar serieus op moeten reageren als KBG. En wat kunnen de burgers van Alkmaar ermee? Ook het natuuronderzoek is nog niet afgerond, maar van ons wordt wel verwacht dat we serieus inspreken en/of de procedure ingaan. Is dit redelijk, juridisch correct en/of verdedigbaar?

Het lijkt erop dat de 0-variant door NWZ maandenlang behendig is ontweken. Uiteindelijk werd er dan vorige week, na aandringen van KBG-voorzitter Pieter van der Hulle, in beperkte kring wat serieuzer over gesproken. Toen kwam ook nog naar voren (door Edwin Smits van NWZ) dat men liever niet wil dat we naar buiten treden met het alternatieve plan van Erik Koopmans, de vorige bouwbaas die het MCA heeft aangepast en daarvoor zelfs een lintje heeft gekregen. Koopmans heeft aangegeven dat het wel degelijk mogelijk is om de Hout te sparen en toch aan de eisen te voldoen die het ziekenhuis stelt. Het ziekenhuis had wederom geen goed onderbouwde tegenargumenten. En dat roept vragen op. De reactie d.d. 28-06-2017 van D. Garretsen van NWZ beschrijft wel de 0-variant zoals besproken in klein beraad, maar is niet overtuigend in de redenen waarom dit niet werkbaar zou zijn, eventueel in aangepaste vorm. En feitelijk is het een veel te late reactie. Wij hebben vanaf de eerste vergadering gevraagd om een 0-variant. Die werd wel toegezegd, maar we hebben deze nooit gekregen. Vervolgens is door Animo derhalve dhr. Koopmans ingeschakeld. Nu zijn voorstel afgewezen wordt staan we vanwege de lopende bestemmingsplanprocedure met de rug tegen de muur.

Pikant detail is – achteraf gezien – dat er geen precieze notulen zijn bijgehouden (door het ziekenhuis!). Inmiddels is door B en W een brief aan de commissie ruimtelijke ordening geschreven i.v.m. de vergadering van 6 juli aanstaande waarin de 0-variant in het geheel niet wordt genoemd. Er wordt in de stukken gesteld dat verschillende aspecten uit de KBG zijn meegenomen, hetgeen de suggestie wekt dat we dus min of meer instemmen met een en ander. Niets is echter minder waar. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken over hoe de Klankbordgroep erin zit: wij steunen namelijk allemaal de 0-variant van Erik Koopmans en er is ook nog een variant van Adapt. Het voelt alsof het proces in de KBG nu wordt gebruikt om de raadsleden over te halen mee te gaan in het hele proces omdat er uitgebreid sprake is geweest van burgerparticipatie. In de publieke stukken op de website wordt door de gemeente ook niet gerept over de 0-variant, maar wel over deze zogenaamde burgerparticipatie.

Wij zijn hogelijk verbaasd over deze gang van zaken. Van ziekenhuis en gemeente willen wij in de volgende KBG van 3 juli aanstaande daarom graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Waarom worden de 0-varianten niet genoemd in het stuk aan de raadscommissie?
 • Waarom wordt niet duidelijk gemaakt dat alle partijen in de KBG tegen aantasting van de Hout zijn?
 • Waarom wordt een relatief positief beeld geschetst dat i.p.v. 13.000 m2 nu ‘slechts’ 5.900 m2 (excl. de weg voor de ambulances) gekapt mag worden terwijl feitelijk de Hout gespaard kan worden met een door ons allen gesteunde 0-variant?
 • Bent u met ons van mening dat de commissie RO en de gemeenteraad hiermee onvolledig dan wel onjuist ingelicht worden?
 • Bent u bereid de commissie RO alsnog goed voor te lichten over het alternatief dat er ligt?
 • Kunt u uitleggen waarom de gemeente, verantwoordelijk voor de procedure, gebruikmaakt van de Crisis- en Herstelwet? Dit aspect is nooit ter sprake gekomen in de Klankbordgroep. Het verbaast ons ten zeerste dat een project als dit, dat in Heerhugowaard al ongeveer klaar had kunnen zijn, nu ineens van die spoedmaatregel gebruik moet maken. Het lijkt er sterk op dat het hele democratische proces nu wordt afgeraffeld en dat de zorgvuldigheid daar niet bij gebaat is. Voor een project waarin zoveel (overheids)geld zit is dat op zijn minst bevreemdend.

Wij zouden graag binnen enkele dagen, maar in ieder geval voorafgaand aan de vergadering van maandag 3 juli, schriftelijk of via e-mail van gemeente en ziekenhuis antwoord krijgen op deze vragen. De spoed moge duidelijk zijn. Doordat de gemeente en ziekenhuis een knellend contract met elkaar hebben rijdt de trein van de procedure in volle vaart door. Het brengt ons als Klankbordgroep in verlegenheid aangezien wij zo nooit de mogelijkheid hebben gehad om serieus inhoudelijk mee te praten over concrete plannen, iets waarvoor een Klankbordgroep uiteindelijk is bedoeld.

Ons verzoek is dat dit stuk wordt opgenomen in de notulen van deze Klankbordgroepvergadering en tevens wordt aangehecht aan de notulen.

Namens het bestuur van Stichting Red de Hout,

Johan Bos (voorzitter)

Ook getekend door:

 • Mark Koning, namens Adapt
 • Rutger Polder, namens Animo
 • Feyko Alkema, namens Historische Vereniging Alkmaar
 • Manon van de Nes, namens de Metiusgracht
 • Cisca Alberding & Rianne Storm, als vertegenwoordigers van de Akerslaan

Gezien het spoedeisende karakter, de korte tijd en de vakantieperiode was het niet mogelijk om van alle deelnemers van de Klankbordgroep een reactie te krijgen. Zij kunnen maandagavond tijdens de Klankbordgroepvergadering persoonlijk aangeven hoe zij het proces rondom de vernieuwbouw hebben ervaren.

Deze brief is ook gestuurd naar de gemeenteraadsleden en de pers.