Er was eens een rijke Bramenplukker, die woonde in een groot, oud bos. Op een dag kreeg hij bezoek van een verdwaalde stedeling. De rijke Bramenplukker nodigde hem gastvrij uit om te blijven eten en slapen. ’s Avonds, bij kaarslicht, vroeg de stedeling waarvan de Bramenplukker leefde.
‘Ik leef van het bos. De natuur geeft mij te eten en te drinken. En ik heb zilver, goud, diamanten…’ (meer…)

De commissie Ruimte van de gemeente Alkmaar vergaderde donderdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Langestraat over het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuisgroep. Net als wij hebben ook de raadsleden een enorme berg papier over zich uitgestort gekregen. Het is de vraag of ze het allemaal qua tijd nog door kunnen nemen. In veel gevallen volgt de raad het college. Het principe is waarschijnlijk:
1) Instemmen met de vernieuwbouw en een aanslag op de monumentale Westerhout, of:
2) Uitstel en opnieuw om de tafel voor een betere oplossing; mèt maatschappelijk draagvlak.
(meer…)

Open brief van leden Klankbordgroep
aan Noordwest Ziekenhuisgroep,
gemeente Alkmaar en de gemeenteraad

betreft: Ontwerp-Bestemmingsplan

(Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, Ontwerp, BP00140-0201)

Alkmaar, 29 juni 2017

Geachte Klankbordgroep, geachte leden van de gemeenteraad,

Wij hebben er grote moeite mee dat het proces rondom het plan van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in onze Klankbordgroep (KBG) buitengewoon stroperig – en de eerste vijf maanden zelfs verwarrend – is verlopen. En dan hebben wij het over de wijze waarop ons informatie is verstrekt door de initiatiefnemers. Als KBG zijn we, nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd, hierdoor steeds verder op achterstand komen te staan. Het ziekenhuis heeft tot op de dag van vandaag geen heldere invulling aan ons kunnen presenteren. Ook heeft men niet glashelder kunnen motiveren waarom een 0-variant onmogelijk is. NWZ houdt vast aan de – nog altijd – onduidelijke presentaties tot nu toe. Wij vragen ons af hoe wij daar serieus op moeten reageren als KBG. En wat kunnen de burgers van Alkmaar ermee? Ook het natuuronderzoek is nog niet afgerond, maar van ons wordt wel verwacht dat we serieus inspreken en/of de procedure ingaan. Is dit redelijk, juridisch correct en/of verdedigbaar?

Het lijkt erop dat de 0-variant door NWZ maandenlang behendig is ontweken. Uiteindelijk werd er dan vorige week, na aandringen van KBG-voorzitter Pieter van der Hulle, in beperkte kring wat serieuzer over gesproken. Toen kwam ook nog naar voren (door Edwin Smits van NWZ) dat men liever niet wil dat we naar buiten treden met het alternatieve plan van Erik Koopmans, de vorige bouwbaas die het MCA heeft aangepast en daarvoor zelfs een lintje heeft gekregen. Koopmans heeft aangegeven dat het wel degelijk mogelijk is om de Hout te sparen en toch aan de eisen te voldoen die het ziekenhuis stelt. Het ziekenhuis had wederom geen goed onderbouwde tegenargumenten. En dat roept vragen op. De reactie d.d. 28-06-2017 van D. Garretsen van NWZ beschrijft wel de 0-variant zoals besproken in klein beraad, maar is niet overtuigend in de redenen waarom dit niet werkbaar zou zijn, eventueel in aangepaste vorm. En feitelijk is het een veel te late reactie. Wij hebben vanaf de eerste vergadering gevraagd om een 0-variant. Die werd wel toegezegd, maar we hebben deze nooit gekregen. Vervolgens is door Animo derhalve dhr. Koopmans ingeschakeld. Nu zijn voorstel afgewezen wordt staan we vanwege de lopende bestemmingsplanprocedure met de rug tegen de muur.

Pikant detail is – achteraf gezien – dat er geen precieze notulen zijn bijgehouden (door het ziekenhuis!). Inmiddels is door B en W een brief aan de commissie ruimtelijke ordening geschreven i.v.m. de vergadering van 6 juli aanstaande waarin de 0-variant in het geheel niet wordt genoemd. Er wordt in de stukken gesteld dat verschillende aspecten uit de KBG zijn meegenomen, hetgeen de suggestie wekt dat we dus min of meer instemmen met een en ander. Niets is echter minder waar. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken over hoe de Klankbordgroep erin zit: wij steunen namelijk allemaal de 0-variant van Erik Koopmans en er is ook nog een variant van Adapt. Het voelt alsof het proces in de KBG nu wordt gebruikt om de raadsleden over te halen mee te gaan in het hele proces omdat er uitgebreid sprake is geweest van burgerparticipatie. In de publieke stukken op de website wordt door de gemeente ook niet gerept over de 0-variant, maar wel over deze zogenaamde burgerparticipatie.

Wij zijn hogelijk verbaasd over deze gang van zaken. Van ziekenhuis en gemeente willen wij in de volgende KBG van 3 juli aanstaande daarom graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Waarom worden de 0-varianten niet genoemd in het stuk aan de raadscommissie?
 • Waarom wordt niet duidelijk gemaakt dat alle partijen in de KBG tegen aantasting van de Hout zijn?
 • Waarom wordt een relatief positief beeld geschetst dat i.p.v. 13.000 m2 nu ‘slechts’ 5.900 m2 (excl. de weg voor de ambulances) gekapt mag worden terwijl feitelijk de Hout gespaard kan worden met een door ons allen gesteunde 0-variant?
 • Bent u met ons van mening dat de commissie RO en de gemeenteraad hiermee onvolledig dan wel onjuist ingelicht worden?
 • Bent u bereid de commissie RO alsnog goed voor te lichten over het alternatief dat er ligt?
 • Kunt u uitleggen waarom de gemeente, verantwoordelijk voor de procedure, gebruikmaakt van de Crisis- en Herstelwet? Dit aspect is nooit ter sprake gekomen in de Klankbordgroep. Het verbaast ons ten zeerste dat een project als dit, dat in Heerhugowaard al ongeveer klaar had kunnen zijn, nu ineens van die spoedmaatregel gebruik moet maken. Het lijkt er sterk op dat het hele democratische proces nu wordt afgeraffeld en dat de zorgvuldigheid daar niet bij gebaat is. Voor een project waarin zoveel (overheids)geld zit is dat op zijn minst bevreemdend.

Wij zouden graag binnen enkele dagen, maar in ieder geval voorafgaand aan de vergadering van maandag 3 juli, schriftelijk of via e-mail van gemeente en ziekenhuis antwoord krijgen op deze vragen. De spoed moge duidelijk zijn. Doordat de gemeente en ziekenhuis een knellend contract met elkaar hebben rijdt de trein van de procedure in volle vaart door. Het brengt ons als Klankbordgroep in verlegenheid aangezien wij zo nooit de mogelijkheid hebben gehad om serieus inhoudelijk mee te praten over concrete plannen, iets waarvoor een Klankbordgroep uiteindelijk is bedoeld.

Ons verzoek is dat dit stuk wordt opgenomen in de notulen van deze Klankbordgroepvergadering en tevens wordt aangehecht aan de notulen.

Namens het bestuur van Stichting Red de Hout,

Johan Bos (voorzitter)

Ook getekend door:

 • Mark Koning, namens Adapt
 • Rutger Polder, namens Animo
 • Feyko Alkema, namens Historische Vereniging Alkmaar
 • Manon van de Nes, namens de Metiusgracht
 • Cisca Alberding & Rianne Storm, als vertegenwoordigers van de Akerslaan

Gezien het spoedeisende karakter, de korte tijd en de vakantieperiode was het niet mogelijk om van alle deelnemers van de Klankbordgroep een reactie te krijgen. Zij kunnen maandagavond tijdens de Klankbordgroepvergadering persoonlijk aangeven hoe zij het proces rondom de vernieuwbouw hebben ervaren.

Deze brief is ook gestuurd naar de gemeenteraadsleden en de pers.

Het is nu officieel bekendgemaakt dat de Alkmaarderhout jaarlijk zo’n vier miljoen euro oplevert via bestedingen van bezoekers. En dat is krap berekend, want uit het kersverse NBTC-NIPO-onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten doen blijkt dat de Hout elk jaar door ongeveer 1 tot 1,5 miljoen mensen wordt bezocht. Gemiddeld besteden bezoekers zo’n 4 euro per persoon.
Het lijkt ons dat geen enkele politicus in Alkmaar deze feiten kan negeren. Verdere aantasting van het gebied, dat bovendien tot het rustigste en mooiste deel behoort, zou die inkomstenbron ernstig kunnen verstoren. Bovendien: de Hout is natuurlijk veel meer waard. Kijk je naar het het gezondheidseffect op burgers dan is dat niet gemakkelijk te meten, maar iedereen weet dat je van groen beter wordt en gezonder blijft. Dan is er het gunstige effect op fijnstof, de temperatuur tijdens warme zomers (als groene schuilkelder), het klimaat en de ecologie.
Stichting Red de Hout gaat de gemeente Alkmaar om een officiële reactie op het rapport vragen. Tevens willen we weten of het beschikbaar stellen van een deel van de Hout ten behoeve van de vernieuwbouw wel past bij deze nieuwe inzichten of dat de gemeente op de oude voet doorgaat. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om een 0-variant te maken. Het is een kwestie van goede wil ten aanzien van ons cultuurhistorisch erfgoed en het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 past de sloop van oude bomen en de onttakeling van een prachtig stuk stadsecologie daar niet meer bij.
Binnenkort meer over dit rapport.


#Alkmaar #noordwestziekenhuis

De EU is niet groen (zie kop NRC vandaag). Hetzelfde geldt echter voor Nederland en de stad Alkmaar. Op papier is alles groen geverfd. Alkmaar barst uit z’n voegen van de groene nota’s en duurzame voornemens, maar ondertussen stelt de gemeente geen eisen aan Noordwest Ziekenhuisgroep in het zojuist gepubliceerde ontwerp-bestemmingsplan. Als de plannen doorgaan is kap van een flink aantal zeer oude, onvervangbare bomen een feit.
Geen woorden, maar daden, zeiden ze vroeger al. Dit is het moment om het waar te maken. Ons land is een ecologisch rampgebied geworden door de vele verkeerde beleidsbeslissingen die generaties voor ons hebben genomen. Welke politiek partij durft over zijn eigen schaduw heen te stappen en de eerste stap te nemen? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen creatief aan een voor iedereen aantrekkelijke 0-variant werken. Nogmaals roepen we het ziekenhuisbestuur op om duidelijkheid te geven op dit punt.
Het is nog niet te laat!
#Alkmaar #noordwestziekenhuis

Er zijn vragen over de procedure nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd. Ten eerste moeten we ons niet laten ontmoedigen door wat de gemeente wel en niet heeft gedaan met de eerdere inspraak. Dit toont eens te meer aan dat ze onzorgvuldig en zonder gevoel voor wat leeft in de samenleving te werk gaan. Het laat ook zien dat ze een te grote schoen hebben aangetrokken. Het contract met het ziekenhuis is ongetwijfeld een molensteen om de nek van het ambtenarenapparaat. Want de procedure moet tijdig afgerond zijn. Zo niet, dan kan het ziekenhuis zich terugtrekken zonder financiële consequenties… Een democratisch wangedrocht!

Laten wij vooral zo veel mogelijk Zienswijzen indienen. Red de Hout zal ook weer een Zienswijze indienen om zodoende straks de juridische veldslag aan te kunnen gaan. We krijgen hulp van alle kanten. Dat is heel motiverend.
De eerste ronde, Afra, was een zogeheten inspraakronde. Die is nu achter de rug. Tot 2 augustus geldt de officiële reactietermijn voor het ontwerp-bestemmingsplan.

Red de Hout zal wederom een voorzet doen voor een Zienswijze, Anneke. Ga je eventueel spoedig op vakantie, dien dan een korte Zienswijze in waarin je verwijst naar de Zienswijze van Red de Hout en dat je daar volledig achter staat.

Houd moed, mensen, want Hout moet !!
En bedankt voor jullie support tot nu toe. Dat geeft ons de energie om verder te gaan. Wees ervan overtuigd dat we er bovenop zitten. Alle tips zijn welkom en ook alle giften. Daarmee kunnen we de juridische procedure bekostigen.

Terwijl zelfs de Gezondheidsraad nu officieel heeft aangegeven dat er meer groen moet komen in en rond de steden liggen gemeente Alkmaar en Noordwest Ziekenhuisgroep nog steeds op ramkoers. In het zojuist gepresenteerde ontwerp-bestemmingsplan wordt opnieuw uitgegaan van sloop van een flink stuk van ons mooie en onvervangbare stadsbos. De inspraak van vele Alkmaarders heeft daar niets aan veranderd… Hoezo, inspraak?!

Hoe verstandig is het om door te rijden als je ziet dat het licht op rood staat? Hoe slim is het om de procedure door te zetten terwijl een groot deel van de Alkmaarders tegen sloop van oude bomen is? In het recente verleden heeft Alkmaar voorstellen van NWZ om eventueel te bouwen in de Boekelermeer en Beverkoog geblokkeerd. Heerhugowaard ging vervolgens ook niet door om, zoals men het noemt, ‘financiële redenen’. Blijft over een aanslag op de Hout, want bomen kunnen zich toch niet verdedigen. Alkmaar presenteert in hoog tempo steeds nieuwe plannen over een duurzame en groene stad voor de toekomst, maar hoe geloofwaardig is dat?

Red de Hout roept iedereen op vóór 2 augustus aanstaande een zienswijze in te dienen. Voeg daarbij onder andere onderstaand artikel van de Gezondheidsraad.

Alleen een 0-variant, waarbij de Hout volledig wordt gespaard, kan voorkomen dat gemeente en ziekenhuis straks voor de rechter moeten uitleggen waarom ze zowel de Gezondheidsraad, de burgers en de leden van de Klankbordgroep negeren.

Red de Hout heeft vertrouwen in de uitkomst. Steun ons via:https://www.reddehout.nl/doneer/
Het geld wordt gebruikt om de juridische procedure te financieren.
#alkmaar #noordwestziekenhuis