Open brief van leden Klankbordgroep
aan Noordwest Ziekenhuisgroep,
gemeente Alkmaar en de gemeenteraad

betreft: Ontwerp-Bestemmingsplan

(Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, Ontwerp, BP00140-0201)

Alkmaar, 29 juni 2017

Geachte Klankbordgroep, geachte leden van de gemeenteraad,

Wij hebben er grote moeite mee dat het proces rondom het plan van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in onze Klankbordgroep (KBG) buitengewoon stroperig – en de eerste vijf maanden zelfs verwarrend – is verlopen. En dan hebben wij het over de wijze waarop ons informatie is verstrekt door de initiatiefnemers. Als KBG zijn we, nu het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd, hierdoor steeds verder op achterstand komen te staan. Het ziekenhuis heeft tot op de dag van vandaag geen heldere invulling aan ons kunnen presenteren. Ook heeft men niet glashelder kunnen motiveren waarom een 0-variant onmogelijk is. NWZ houdt vast aan de – nog altijd – onduidelijke presentaties tot nu toe. Wij vragen ons af hoe wij daar serieus op moeten reageren als KBG. En wat kunnen de burgers van Alkmaar ermee? Ook het natuuronderzoek is nog niet afgerond, maar van ons wordt wel verwacht dat we serieus inspreken en/of de procedure ingaan. Is dit redelijk, juridisch correct en/of verdedigbaar?

Het lijkt erop dat de 0-variant door NWZ maandenlang behendig is ontweken. Uiteindelijk werd er dan vorige week, na aandringen van KBG-voorzitter Pieter van der Hulle, in beperkte kring wat serieuzer over gesproken. Toen kwam ook nog naar voren (door Edwin Smits van NWZ) dat men liever niet wil dat we naar buiten treden met het alternatieve plan van Erik Koopmans, de vorige bouwbaas die het MCA heeft aangepast en daarvoor zelfs een lintje heeft gekregen. Koopmans heeft aangegeven dat het wel degelijk mogelijk is om de Hout te sparen en toch aan de eisen te voldoen die het ziekenhuis stelt. Het ziekenhuis had wederom geen goed onderbouwde tegenargumenten. En dat roept vragen op. De reactie d.d. 28-06-2017 van D. Garretsen van NWZ beschrijft wel de 0-variant zoals besproken in klein beraad, maar is niet overtuigend in de redenen waarom dit niet werkbaar zou zijn, eventueel in aangepaste vorm. En feitelijk is het een veel te late reactie. Wij hebben vanaf de eerste vergadering gevraagd om een 0-variant. Die werd wel toegezegd, maar we hebben deze nooit gekregen. Vervolgens is door Animo derhalve dhr. Koopmans ingeschakeld. Nu zijn voorstel afgewezen wordt staan we vanwege de lopende bestemmingsplanprocedure met de rug tegen de muur.

Pikant detail is – achteraf gezien – dat er geen precieze notulen zijn bijgehouden (door het ziekenhuis!). Inmiddels is door B en W een brief aan de commissie ruimtelijke ordening geschreven i.v.m. de vergadering van 6 juli aanstaande waarin de 0-variant in het geheel niet wordt genoemd. Er wordt in de stukken gesteld dat verschillende aspecten uit de KBG zijn meegenomen, hetgeen de suggestie wekt dat we dus min of meer instemmen met een en ander. Niets is echter minder waar. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken over hoe de Klankbordgroep erin zit: wij steunen namelijk allemaal de 0-variant van Erik Koopmans en er is ook nog een variant van Adapt. Het voelt alsof het proces in de KBG nu wordt gebruikt om de raadsleden over te halen mee te gaan in het hele proces omdat er uitgebreid sprake is geweest van burgerparticipatie. In de publieke stukken op de website wordt door de gemeente ook niet gerept over de 0-variant, maar wel over deze zogenaamde burgerparticipatie.

Wij zijn hogelijk verbaasd over deze gang van zaken. Van ziekenhuis en gemeente willen wij in de volgende KBG van 3 juli aanstaande daarom graag antwoord op onderstaande vragen:

 • Waarom worden de 0-varianten niet genoemd in het stuk aan de raadscommissie?
 • Waarom wordt niet duidelijk gemaakt dat alle partijen in de KBG tegen aantasting van de Hout zijn?
 • Waarom wordt een relatief positief beeld geschetst dat i.p.v. 13.000 m2 nu ‘slechts’ 5.900 m2 (excl. de weg voor de ambulances) gekapt mag worden terwijl feitelijk de Hout gespaard kan worden met een door ons allen gesteunde 0-variant?
 • Bent u met ons van mening dat de commissie RO en de gemeenteraad hiermee onvolledig dan wel onjuist ingelicht worden?
 • Bent u bereid de commissie RO alsnog goed voor te lichten over het alternatief dat er ligt?
 • Kunt u uitleggen waarom de gemeente, verantwoordelijk voor de procedure, gebruikmaakt van de Crisis- en Herstelwet? Dit aspect is nooit ter sprake gekomen in de Klankbordgroep. Het verbaast ons ten zeerste dat een project als dit, dat in Heerhugowaard al ongeveer klaar had kunnen zijn, nu ineens van die spoedmaatregel gebruik moet maken. Het lijkt er sterk op dat het hele democratische proces nu wordt afgeraffeld en dat de zorgvuldigheid daar niet bij gebaat is. Voor een project waarin zoveel (overheids)geld zit is dat op zijn minst bevreemdend.

Wij zouden graag binnen enkele dagen, maar in ieder geval voorafgaand aan de vergadering van maandag 3 juli, schriftelijk of via e-mail van gemeente en ziekenhuis antwoord krijgen op deze vragen. De spoed moge duidelijk zijn. Doordat de gemeente en ziekenhuis een knellend contract met elkaar hebben rijdt de trein van de procedure in volle vaart door. Het brengt ons als Klankbordgroep in verlegenheid aangezien wij zo nooit de mogelijkheid hebben gehad om serieus inhoudelijk mee te praten over concrete plannen, iets waarvoor een Klankbordgroep uiteindelijk is bedoeld.

Ons verzoek is dat dit stuk wordt opgenomen in de notulen van deze Klankbordgroepvergadering en tevens wordt aangehecht aan de notulen.

Namens het bestuur van Stichting Red de Hout,

Johan Bos (voorzitter)

Ook getekend door:

 • Mark Koning, namens Adapt
 • Rutger Polder, namens Animo
 • Feyko Alkema, namens Historische Vereniging Alkmaar
 • Manon van de Nes, namens de Metiusgracht
 • Cisca Alberding & Rianne Storm, als vertegenwoordigers van de Akerslaan

Gezien het spoedeisende karakter, de korte tijd en de vakantieperiode was het niet mogelijk om van alle deelnemers van de Klankbordgroep een reactie te krijgen. Zij kunnen maandagavond tijdens de Klankbordgroepvergadering persoonlijk aangeven hoe zij het proces rondom de vernieuwbouw hebben ervaren.

Deze brief is ook gestuurd naar de gemeenteraadsleden en de pers.

Het is nu officieel bekendgemaakt dat de Alkmaarderhout jaarlijk zo’n vier miljoen euro oplevert via bestedingen van bezoekers. En dat is krap berekend, want uit het kersverse NBTC-NIPO-onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten doen blijkt dat de Hout elk jaar door ongeveer 1 tot 1,5 miljoen mensen wordt bezocht. Gemiddeld besteden bezoekers zo’n 4 euro per persoon.
Het lijkt ons dat geen enkele politicus in Alkmaar deze feiten kan negeren. Verdere aantasting van het gebied, dat bovendien tot het rustigste en mooiste deel behoort, zou die inkomstenbron ernstig kunnen verstoren. Bovendien: de Hout is natuurlijk veel meer waard. Kijk je naar het het gezondheidseffect op burgers dan is dat niet gemakkelijk te meten, maar iedereen weet dat je van groen beter wordt en gezonder blijft. Dan is er het gunstige effect op fijnstof, de temperatuur tijdens warme zomers (als groene schuilkelder), het klimaat en de ecologie.
Stichting Red de Hout gaat de gemeente Alkmaar om een officiële reactie op het rapport vragen. Tevens willen we weten of het beschikbaar stellen van een deel van de Hout ten behoeve van de vernieuwbouw wel past bij deze nieuwe inzichten of dat de gemeente op de oude voet doorgaat. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om een 0-variant te maken. Het is een kwestie van goede wil ten aanzien van ons cultuurhistorisch erfgoed en het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 past de sloop van oude bomen en de onttakeling van een prachtig stuk stadsecologie daar niet meer bij.
Binnenkort meer over dit rapport.


#Alkmaar #noordwestziekenhuis

Tijdens de vergaderingen van de Klankbordgroep heeft Red de Hout herhaaldelijk gezegd dat vleermuizen het hele bouwplan van Noordwest Ziekenhuis in de war kunnen schoppen. Kennelijk begrijpen de beleidsmakers en het ziekenhuis onvoldoende dat het op Europese schaal wettelijk zo is geregeld dat vleermuizen goed beschermd zijn. Een overheid dient daar dus zelf rekening mee te houden. Gebeurt dat niet dan kan het hele plan een debacle worden, net als in Groningen, waar de rechter zojuist heeft ingegrepen (zie artikel).

Red de Hout heeft het ziekenhuis herhaaldelijk gevraagd om nadere informatie over de vleermuizen in Westerlicht. En we hebben gevraagd om toegang tot het gebouw, zodat we een en ander kunnen inventariseren. Dit wordt stelselmatig geweigerd. Ook is beloofd ons informatie te geven over de zogeheten vleermuiskasten die door het ziekenhuis zouden zijn opgehangen als alternatieve vestigingsplek. Tot nu toe nog niets gezien… Kennelijk wordt dit onderwerp niet serieus genomen en worden beloftes niet nagekomen.
Een bekend spreekwoord luidt: ‘wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten’. Dat zou wel eens heel pijnlijk kunnen zijn voor gemeente en ziekenhuis. Men kan dan niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Als het fout gaat is het ‘dikke bult, eigen schuld’.

Vanaf 22 juni ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage en kan iedereen binnen een termijn van zes weken bezwaar indienen. Wij zeggen: doen!

#noordwestziekenhuis #alkmaar

“Oude eiken in een bos of stadsbos zijn in Nederland zeer zeldzaam. Dus de oude eiken in de Alkmaarderhout zijn ecologisch gezien van grote waarde.” Aan het woord is eikenexpert Jeroen Pater, werkzaam bij Staatsbosbeheer. Pater is tevens officieel boomveiligheidscontroleur. “Een eik krijg je niet zomaar klein. Zelfs als ze door de bliksem getroffen zijn en er schors af is dan kunnen ze goed herstellen. Eiken zijn ijzersterk en worden heel oud.”

door Johan Bos

Jeroen Pater weet waar hij het over heeft. Hij is auteur van het boek ‘Monumentale bomen van Europa’ van uitgeverij Lannoo. Het is verschenen in drie talen en herhaaldelijk herdrukt. Op dit moment werkt hij aan een nieuw groot boekwerk over Duitsland. Daarin komen uitsluitend oude eiken voor; eiken waar de Duitsers heel trots op zijn.

Hol

Pater: “In Duitsland staan veel eiken die volkomen hol zijn. In Erle, 20 km over de grens bij Doetinchem, staat een boom die al sinds 1750 hol is. De boom zelf is reeds tussen 750 en 850 jaar oud. Hij staat er momenteel goed bij.”
Jeroen Paters hele leven staat in het teken van bomen. Hij schrijft er niet alleen over, maar hij maakt ook prachtige foto’s. Daarnaast bestudeert hij alles wat hij te pakken kan krijgen aan historisch materiaal. Juist daardoor weet hij veel van de kracht van oude bomen.

Beschermende laag

“Als een deel van de boom slecht is kapselt hij zelf de wond in met een natuurlijke, beschermende laag. En dan kan hij weer jaren voort.”
Pater vindt het geen goed idee om de oude eiken in de Hout te kappen. “Je ziet bijna nergens In Nederland eiken van 150 tot 200 jaar oud in een bos of parkbos. In Duitsland zouden ze er trots op zijn. Ze investeren vaak in een goede bescherming. Dat kun je op veel plaatsen zien. Een voorbeeld: in de jaren zestig van de vorige eeuw investeerde de gemeente Erle maar liefst 20.000 Mark in het verzorgen van de boom. Later is de groene reus nog een aantal keren verzorgd voor enkele duizenden Marken en later euro’s.”

Toekomstverwachting

Volgens Pater is het goed als de bomen jaarlijks gecontroleerd worden. Ieder jaar kun je dan de toekomstverwachting bijstellen. Maar voorspellingen doen over de levensverwachting van een boom is volgens hem vrijwel onmogelijk. Ook de Fransen zijn trots op hun oude eiken, laat hij weten. Zo staat in het plaatsje Allouville-Bellefosse, bij Rouen, de eik Chêne Chapelle. Deze heeft twee kapelletjes (ook te vinden in Wikipedia). De kapelboom is in 1988 voor omgerekend ± 300.000 euro gerestaureerd.
De grote eik van Ivenack in Duitsland heeft al heel lang een biefstukzwam aan de voet. Dat is niet echt een groot probleem. Andere soorten paddestoelen zijn agressiever, weet Pater.

Zeldzaam

“Een boom van 150 tot 200 jaar in de Hout is net zo zeldzaam als die van pakweg 800 jaar in Erle. De reden is simpel: wij hebben er veel minder van. De oudste bomen in Nederland zijn zo’n 450 jaar. En dat zijn er maar tussen de dertig en veertig. Staand in een bos of park zijn dat er nog minder. Daarom is de Hout nog veel bijzonderder.”
Wat gemakkelijk wordt vergeten, maar wat heel belangrijk is, is de ecologische waarde van eiken. Pater: “Het zijn een soort mini ecosystemen op zich. Het aantal insecten bijvoorbeeld dat op eiken leeft wordt geschat op zo’n 500. Voor de Amerikaanse eik zijn dat er maar pakweg 50. Voor vogels en andere insecteneters zijn inheemse eiken dus van levensbelang.
Kastanjes zijn ook sterk, maar iets minder dan eiken. Tot slot zegt de expert over de voorgenomen kap in de Hout: “Je kunt heel makkelijk schrijven dat een boom niet zo lang te leven heeft, en misschien klopt het, maar het kan net zo gemakkelijk zo zijn dat die boom er nog honderden jaren blijft staan.”

Binnenkort op Red de Hout een video-interview met auteur en boomexpert Jeroen Pater.

Foto’s: Jeroen Pater in zijn werkruimte. Binnenkort komt er een 320 pagina’s tellend boek van hem uit over oude eiken in Duitsland. De andere foto’s tonen zijn certificaat en laten een aantal zeer oude eiken zien die in Duitsland en Frankrijk door de lokale overheden worden gekoesterd.

Door de publicatie van het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Alkmaarderhout staat het bestemmingsplan open voor inspraak. Stichting Red de Hout heeft haar zienswijze op papier gezet. Klik op ‘Verder Lezen’ om de zienswijze en de reactie op het natuuronderzoek te lezen. (meer…)

Nu de gemeente Alkmaar het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Hout heeft gelanceerd werken wij achter de schermen druk aan ons bezwaar en onze zienswijze. Wij willen binnenkort op onze Facebook-pagina en de website een formulier plaatsen waarmee iedereen bezwaar kan maken. Ook wordt het mogelijk om ons te machtigen namens u te reageren. We hopen uiteraard dat er zo veel mogelijk mensen meedoen met het bezwaarschrift.

Dit is ook een goed moment om vrienden en bekenden op te roepen zich aan te sluiten bij Red de Hout.

Documenten

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-15247.html

Toelichting Voorontwerp
Noordwest Ziekenhuis Alkmaar- Regels
Akoestisch Onderzoek
Archeologisch onderzoek
Kaders Groencompensatie
Natuuronderzoek
Milieukundig vooronderzoek
Watertoets
Staat van Bedrijfsactiviteiten